ეს საინტერესოა

orsartulianii

                             ს ა მ ა ხ ს ო ვ რ ო

       რელსებში სიხშირეებისა და დენის ძალების გაზომვის მეთოდიკა.

საზომი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები:1)  სიხშირმზომი ან სიხშირეთა ინდიკატორი -სიხშირეების  გასაზომად; 2)  მულტიმეტრი-სიხშირეების, ძაბვებისა  და  დენის ძალების გასაზომად; 3) 0,06 ომი წინაღობიანი ტიპიური გამოსაცდელი შუნტი,რომელზეც დამაგრებულია მიმდევრობით  ჩართული მულტიმეტრი-რელსებში დენის ძალის გასაზომად; 4) კომბინირებული საზომი ხელსაწყო;   5) ელ.მექანიკოსის ინსტრუმენტების  ნაკრები; 6) გადასატენი რადიოსადგურები და სატელეფონო ყურმილები.

ტექნიკური დოკუმენტაცია:1) სქემატური გეგმა,რომელზედაც ნაჩვენებია შუქნიშნების, სარელსო წრედების განლაგება და სარ-ის სასიგნალო სიხშირეთა(დასაშვები  სიჩქარე) განაწილება;2) სარელსო წრედების  ელ.სქემა;  3) მმართველი რელეების  ელ.სქემა; 4)ну;чу-სიხშირულ მმართველი რელეების ელ.სქემა

ნორმალურ პირობებში  სარელსო წრედებს  არ  მიეწოდება სასიგნალო სიხშირეები, რადგან სასიგნალო სიხშირეების ელ.წრედი გაწყვეტილია სალიანდაგო რელეს გამმეორებელი რელეების კონტაქტებით.სარელსო წრედზე მოძრავი შემადგენლობის შედგომისას ან სარელსო  წრედზე გამოსაცდელი შუნტის დადებისას,სალიანდაგო  რელე  რჩება უდენოდ, შესაბამისად  მისი გამმეორებელი რელეებიც რჩებიან უდენოდ . სალიანდაგო  რელეს გამმეორებელი რელეების ზურგული კონტაქტების შეკვრისას, ხაზში  მიეწოდება შესაბამისი სასიგნალო სიხშირეები.

სარ-ის სიხშირეებისა და  დენების გაზომვა საჭიროა დავიწყოთ ყველაზე ნებადამრთველი სიხშირიდან, შემდეგ უნდა ამოვრთოთ იმ სარელსო წრედის მცველი, რომლის დაკავების შემდეგ შესამოწმებელ სარელსო წრედიში მოხდება ნაკლებად ნებადამრთველი სიხშირის მიწოდება  და ა.შ. ამ წრედში ამკრძალავი სიხშირის მოწოდებამდე.

გაზომვების პერიოდში, რელსებში სასიგნალო  სიხშირეების მისაწოდებლად საჭიროა, გამოსაცდელი შუნტის ზედდებით დავშუნტოთ  სარელსო წრედის სარელეო მხარე. გაზომვები უნდა ვაწარმოოთ სარელსო წრედის 50 ჰც.სიხშირით კვების გამორთვისას;  ამ  მიზნით აუცილებელია ამოვიღოთ სარელსო წრედის მკვებავი მცველი ან სარელსო წრედის მკვებავ ბოლოზე спт(поБс-5)-ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის მომჭერიდან ჩავხსნათ ერთი მკვებავი სადენი და ჩავრთოთ იგი სარელსო წრედის მკვებავ მეორე სადენთან ერთად.

сот(соБс-3Б)  ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის წრედიდან ამოვიღოთ მცველი (2-ამპერი) და ამოღებული მცველის ბუდეში მივაერთოთ ამპერმეტრი, გავზომოთ  და  ჩავწეროთ სარ-ის ყველაზე   ნებადამრთველ სასიგნალო სიხშირეზე ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის დენის ძალა. გაზომვის შედეგი შევადაროთ სარელსო  წრედის  ელექტრული     პარამეტრების   ბარათს.           გადასატანი რადიოსადგურით(რაციით) გამზომი ჯგუფის თანამშრომლებმა უნდა შეატყობინოს სარელეოში მყოფთ, დაშუნტვის შედეგად მიღებული დენის ძალის მონაცემები,რომელებიც  აისახება მულტიმეტრზე.  ყველაზე ნებადამრთველი სიხშირის დენის გაზომვის  შემდეგ,  ამოვრთოთ იმ სარელსო წრედის მცველი, რომლის დაკავების შემდეგ შესამოწმებელ სარელსო წრედში მოხდება ნაკლებად ნებადამრთველი სიხშირის მიწოდება. ჩავიწეროთ ამპერმეტრის ჩვენება , ჩავიწეროთ შუნტზე მიმაგრებული -მულტიმეტრის ჩვენება(მულტიმეტრის ჩვენება მრავლდება 1,3-კოეფიციენტზე და საბოლოოდ ნამრავლის სახით იწერება ჯურნალში),ჩავიწეროთ გენერატორიდან გამოსული ნომინალური სიხშირის ჩვენება.   ასეთივე მეთოდით,  გავზომოთ  სულ  უფრო  და უფრო ნაკლებად    ნებადამრთველი     და   ბოლოს  ამკრძალავი სიხშირე.

სარელსო     წრედებში  სარ-ის  დენის   ძალა იზომება რელსებში  სარელეო  დროსელ-ტრანსფორმატორთან      და    მისი    ნორმებია :

სიხშირე    ნორმა(ამპერი)   ნორმას+20%(ამპ)
     75ჰც          4.5  –  5.5     6.6
   (80 კმ/სთ)        3.46   –  4.2     5.7
    125ჰც            3  –  5.4     6.48
   (70 კმ/სთ)        2.30  –   4.15     4.98
    175ჰც           2.5  –   5      6.0
    (60კმ/სთ)         1.92  –  3.83      4.61
     225ჰც           1.7 –  4.0      4.8
    (40კმ/სთ)

 

        1.30 – 3.07      3.69
     275ჰც           1.2 – 3.2      3.84
   (0-კმ/სთ)         0.92  –  2.46      2.95

галсм-66  გენერატორისათვის კვების ძაბვა უნდა იყოს  20-22 ვოლტი.                                пг -2 ან пу-1    გენერატორებისათვის        კი-  17-18 ვოლტი.

დენის ძალებს    ვარეგულერებთ  სარელსო წრედში შემავალ сот(соБс-3Б)  ტრანსფორმატორის  ან  რეზისტორის(წინაღობის) საშუალებით.

განვითარებულ სადგურებში სიხშირეებისა და დენის ძალების გაზომვა  წარმოებს იგივე მეთოდით, როგორც  ზემოთ არის  აღწერილი, ოღონდ შესაბამისი მარშრუტი წინასწარ უნდა აიკრიფოს სადგურის ბლოკ-საგუშაგოს მორიგის მიერ  და გაზომვები ვაწარმოოთ თანმიმდევრულად სარელსო  წრედებზე   გამზადებული მარშრუტის შესაბამისად.

რედაქტორი: ალექსანდრე ბერიძე

 

სარელსო წრედი. ორელემენტიან სალიანდაგო რელეებზე ფაზათა ძვრის კუთხის გაზომვა

ა)  ორელემენტიანი სალიანდაგო რელეს სახაზო ელემენტის ძაბვის ფაზური კუთხე, ადგილობრივი ელემენტის ძაბვის ფაზურ კუთხესთან მიმართებაში დაძრულია და მას უნდა უსწრებდეს 88÷1200-ს ფარგლებში.

ბ)  ს/წრედში ფაზომეტრით ფაზური კუთხის ძვრის  გასაზომად, უნდა  გაითიშოს ასს-სარის სასიგნალო სიხშირეები, რადგანაც არ მოხდეს ს/წრედის 50ჰც. სიხშირის მქონე ძაბვის გაჟონვა СОТ(СОБС-3Б)  ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილზე, რისთვისაც მისი მეორადი გრაგნილის წრედიდან ამოვიღოთ მცველი (2-ამპერი).

გ)  ДСШ-2 ტიპის სალიანდაგო რელეს 1-2 კონტაქტებთან მივაერთოდ ფაზური ძვრის კუთხის საზომი(შემდგომში ფაზომეტრი) ხელსაწყოს ის სადენები, რომლის გამომყვანებსაც ხელსაწყოზე აწერია „ადგილობრივი ელემენტი”,  ხოლო 3-4 კონტაქტებთან კი ის სადენები, რომლის გამომყვანებსაც ხელსაწყოზე აწერია „სახაზო ელემენტი”.

დ)  ხელსაწყოს დაკალიბრების შემდეგ (ხელსაწყოზე განლაგებული რეგულატორის მეშვეობით 00 და 1800 კუთხეების გასწორება), უნდა შემოწმდეს მიერთებული სადენების პოლარობა. რისთვისაც ვაწვებით ხელსაწყოზე განლაგებულ ღილაკს წარწერით „დაკალიბრება”. თუ ხელსაწყოს ისარი გადაიხარა მარცხნივ 0-საკენ სადენები მიერთებულია ნორმალური პოლარობით, ხოლო თუ ისარი გადაიხარა მარჯვნივ 1800-საკენ, მაშინ ხელსაწყოზე განლაგებული გადამრთველი წარწერით „პოლარობა“ უნდა გადაირთოს სხვა პოზიციაზე.

ფაზომეტრის მონაცემი, თუ იგი შეესაბამება დაწესებულ ნორმებს, უდა ჩაიწეროს ს/წრედების  ელექტრო მახასიათებლების ბარათში  φР – გრაფის გასწვრივ, საწინააღმდეგო შემთხვევაში აუცილებელია ფაზური კუთხის ძვრის დარეგულირება.

ე) იმ ს/წრედებში სადაც ПТ(ПОБС-2) შემათანხმებელი ტრანსფორმატორი ჩართულია როგორც ავტოტრანსფორმატორი, ფაზური კუთხის ძვრის დარეგულირება ხორციელდება, ს/წრედის სარელეო ბოლოს ჩართული კონდენსატორული ბლოკის ტევადობის ცვლით ან  მკვებავი ბოლოდან რეზონანსის მიღწევით.

რედაქტორი: ალექსანდრე ბერიძე

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

რედაქტორი: მ. ჩალაძე

1

2

რედაქტორი:  მ. ჩალაძე

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *